Penubuhan Model Hab Aksi Hak Kanak-Kanak Yang Pertama Oleh Pelbagai Pihak Berkepentingan di Malaysia

Walaupun Malaysia mempunyai mekanisme perlindungan kanak-kanak dan telah meratifikasi segala konvensyen antarabangsa untuk membasmi buruh kanak-kanak, namun tidak ada struktur formal yang disediakan untuk memulihkan dan melindungi hak buruh kanak-kanak (Ketahui lebih lanjut tentang buruh paksa kanak-kanak di Malaysia). Dalam industri seperti minyak sawit dimana sebahagian besar tenaga kerja adalah pekerja migran, yang juga hidup dalam serba kekurangan, buruh kanak-kanak merupakan suatu cabaran yang berterusan. Kira-kira 33,600 kanak-kanak (di seluruh negara) dalam sektor perladangan kelapa sawit didapati berada dalam situasi buruh kanak-kanak, menurut Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (MPIC) yang melakukan satu tinjauan pekerjaan di ladang-ladang Kelapa Sawit pada tahun 2018. [1]

Selain daripada memperkukuh sistem untuk membantu mencegah buruh kanak-kanak dalam industri minyak sawit dan pakaian, salah satu objektif utama projek MY Voice adalah untuk meningkatkan akses kepada remedi apabila kes buruh kanak-kanak berlaku. Untuk mencapai matlamat ini, kami sedang membangunkan Hab Aksi Hak Kanak-Kanak yang menggunakan rangkaian penyedia penyelesaian dan sumber sedia ada yang boleh dikekalkan dan dipertingkatkan dalam jangka panjang.

Proses Remediasi Buruh Kanak-Kanak

Child Labour Remediation ProcessDISCOVERYSuspected case of child labour discovered by an employer.CONTACT REMEDIATION PROVIDEREmployer contacts third-party remediation solution provider.RAPID ASSESSMENT AND REMEDIATION MODELAt the individual level, the child is removed from the child labour situation and given access to education/skills training, health and survival allowance or offered non-hazardous work, if above the minimum working age.At the employer level, the company is guided to take corrective actions to mitigate child labour risks and take remediation actions.The community level intervention focuses on eradicating child labour through collective efforts such as income-generating activities.SUPPORTED REMEDIATION PROCESSRemediation is carried out with the support of independent child rights experts and case managers who ensure affected children have access to appropriate remedy and support.
 1. Kes yang disyaki buruh kanak-kanak ditemui oleh pihak majikan. Contohnya semasa audit.
 2. Majikan menghubungi penyedia perkhidmatan remediasi iaitu pihak ketiga.
 3. Pihak ketiga ini akan menjalankan penilaian segera dan memberikan cadangan remediasi. Kandungan cadangan adalah berbeza mengikut umur kanak-kanak, jenis pekerjaan, keadaan tempat kerja dan faktor kontekstual yang lain. Semua cadangan biasanya mempunyai tiga peringkat campur tangan.
  • Di peringkat individu, kanak-kanak itu dikeluarkan daripada situasi buruh kanak-kanak dan diberi akses kepada pendidikan/latihan kemahiran, elaun saraan hidup atau ditawarkan kerja yang tidak berbahaya, jika kanak-kanak melebihi umur minimum bekerja.
  • Di peringkat majikan, syarikat dibimbing untuk mengambil tindakan pembetulan untuk mengurangkan risiko buruh kanak-kanak dan melaksanakan remediasi.
  • Campur tangan peringkat komuniti memberi tumpuan kepada pencegahan buruh kanak-kanak melalui usaha kolektif seperti aktiviti menjana pendapatan.
 4. Remediasi biasanya dijalankan dengan sokongan pakar hak kanak-kanak dan pengurus kes yang tiada hubungan dengan rangkaian bekalan perniagaan terbabit. Ini akan memastikan buruh kanak-kanak (mangsa) mendapat akses kepada remedi dan sokongan yang sesuai.

Pendekatan Remediasi adalah Kepentingan Terbaik Kanak-Kanak

Hab Aksi Hak Kanak-Kanak MY Voice adalah berasaskan 11 prinsip usaha wajar utama untuk remediasi buruh kanak-kanak yang dibangunkan oleh The Centre for Child Rights and Business, salah satu rakan kongsi pelaksanaan projek MY Voice. Prinsip-prinsip ini mengakui bahawa hak dan kesejahteraan kanak-kanak harus didahulukan berbanding dengan kepentingan komersial atau pertimbangan lain. Prinsip-prinsip ini menggariskan tanggungjawab pihak syarikat. Antaranya,

 • mewujudkan dasar buruh kanak-kanak yang komprehensif,
 • melaksanakan pemantauan rantaian bekalan berbilang peringkat di negara di negara-negara sumber pengeluaran,
 • menyesuaikan program pemantauan untuk menangani risiko tertentu,
 • mencegah amalan yang meningkatkan risiko buruh kanak-kanak secara proaktif, dan
 • mewujudkan mekanisme remediasi untuk memastikan remedi yang sesuai untuk mangsa buruh kanak-kanak.

Prinsip-prinsip ini diperkukuh lagi oleh undang-undang antarabangsa yang semakin tegas dalam memastikan untuk usaha wajar hak asasi manusia. Semakin dasar-dasar ini berkembang dan matang, majikan merentasi industri dan negara akan semakin dijangka untuk membangunkan rancangan pencegahan dan remediasi buruh kanak-kanak.
Mengikut prinsip-prinsip ini, kerajaan juga mempunyai peranan penting. Pihak syarikat digalakkan untuk berkongsi maklumat tentang kes buruh kanak-kanak dengan agensi kerajaan agar mangsa boleh di lindungi di bawah sistem integrasi yang dikendalikan oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun, tindakan ini hanya bernas jika perkhidmatan tersebut boleh diakses, berkesan, telus dan menjamin kesejahteraan kanak-kanak.

Hab Aksi Rakan Kongsi MY Voice

Hab Aksi Hak Kanak-Kanak merangkumi struktur berasaskan rangkaian yang mencari kerjasama dan input daripada rakan kongsi berikut:

 • Pengurus Kes: individu berkelayakan yang dilatih oleh MY Voice untuk menjalankan penilaian segera, menulis cadangan remediasi dan memantau serta melaporkan, sehingga kes itu selesai.
 • Penyedia Perkhidmatan: vendor atau pihak ketiga yang menyokong elemen penting remediasi buruh kanak-kanak, seperti sekolah atau pusat pembelajaran, tempat perlindungan, perkhidmatan kesihatan dan lain-lain.
 • Rakan Kongsi Hab Aksi: syarikat-syarikat yang menandatangani perjanjian rasmi dengan MY Voice dimana ia menjamin tindak balas segera terhadap kes buruh kanak-kanak yang disyaki/dilaporkan dalam rantaian bekalan dan sokongan pelaksanaan proses remediasi.
Photo of several people seated in a conference room with a woman standing and speaking into a microphone in front.
Bengkel diadakan di Kuala Lumpur untuk mengesahkan Model Hab Aksi Hak Kanak-Kanak MY Voice.

Syarikat bertanggungjawab ke atas kos remediasi dan beberapa bentuk sokongan yang lain. Namun Hab Aksi Hak Kanak-Kanak dan MY Voice akan menyokong rakan kongsi ini dengan:

 • Laluan eskalasi—perkhidmatan pengurusan kes untuk kes buruh kanak-kanak yang dikenal pasti;
 • Penilaian segera buruh kanak-kanak;
 • Polisi dan garis panduan pencegahan dan remediasi buruh kanak-kanak;
 • Pembinaan kapasiti dan bantuan teknikal;
 • Pembiayaan kecemasan—unsur perkongsian kos yang penting untuk memastikan pengukuhan program.

Apakah Perancangan Seterusnya

Bengkel pengesahan Model Hab Aksi Hak Kanak-Kanak ( validation workshops ) berjaya di laksanakan di Kuala Lumpur dan Sabah pada Oktober-November 2023. Seterusnya, MY Voice akan menjalankan ujian perintis Hab Aksi Hak Kanak-Kanak pada tahun 2024. Ini termasuk pembinaan kapasiti untuk kepentingan utama seperti pengurus kes, yang akan menerajui program remediasi. Sesi dialog sosial mengenai akses kepada remedi akan dianjurkan untuk meningkatkan kesedaran dikalangan kumpulan masyarakat yang disasarkan.

Jika anda berminat dengan inisiatif kami dan/atau ingin menjadi Rakan Kongsi Hab Aksi, sila hubungi kami di contact@myvoiceproject.org.


[1] Wahab, A., & Abd Razak, M. F. (2022, September 26). Situation Analysis: Labour Issues in the Palm Oil Sector, Sabah, Malaysia.

ms_MYMS